KONTAKT

Här hittar du kontaktuppgifter till oss i forskningsrådet för interkulturell dialog.

RASOUL NEJADMEHR

Telefon: 073 034 67 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

I hold a PhD in Philosophy of Education from the Institute of Education, University of London. I have published books and essays in Persian, Swedish and English, among other Education, Science and Truth (Routledge, 2009), “Intercultural Education in Sweden”, in James A Banks Ed. (2012), Encyclopedia of Diversity in Education (Sage, 2012) and “Exile, Culture and Identity” in Helmut K Anheier, Yudhishthir R Isar Eds., Cultures and Globalization; Cultural Expression, Creativity and Innovation, (Sage, 2010), “The Problem of Scientific Education”, Confero | Vol. 5 | no. 1 | 2017 | pp. 71-173. Currently, I work with a book project, Kantian Genesis of the Problem of Education, coming up with Routledge.

MARIANNE STRÖMBERG

Docent, Högskolan i Borås
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jag är lektor i pedagogik och har i huvudsak forskat inom området lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. De senaste åren har jag verkat inom forskningsprogrammet  Research and Capability in Inclusion and Welfare (RCIW) och är därigenom involverad i fyra forskningsprojekt, i samverkan med skolutvecklingsenheter i två kommuner och en myndighet. Jag är också verksam i Forskningsrådet för interkulturell dialog (FID) som i huvudsak är finansierat av Västra Götalandregionen och baseras på samverkan mellan regionen, Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Högskolan i Väst och har därigenom forskninguppdrag. Bland annat med fokus på SFI som undervisningspraktik och interkulturell arena.  Pedagogy, Education and Praxis (PEP) är ett internationellt nätverk som jag ingår i och som arbetar med teoriutveckling och forskning i utbildningspraktiker.

KENNERT ORLENIUS

Professor, Högskolan i Borås
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

I min forskningsverksamhet riktas särskilt fokus mot lärandets existentiella dimensioner. Det kommer till uttryck dels i min avhandling om vuxnas lärande och frågor knutna till yrkesprofessionen, dels än mer explicit i publikationer inom det värdepedagogiska kunskapsfältet. I flera publikationer har värdegrundsfrågor kritiskt granskats, begreppsligt diskuterats och modeller utvecklats. Särskilt fokus har riktats mot lärares yrkesetik. Jag bedriver forskning om utbildningsfilosofiska frågor som rör normer och värden, etik och moral utifrån livsvärldsperspektiv men också forskning med utgångspunkt från sociologisk och politisk filosofisk teoribildning som gäller frågor om demokrati, medborgarskap och social samhällsutveckling.

Vid Högskolan i Borås deltar jag aktivt i arbete med hållbarhetsfrågor och ingår i ”Strategigruppen för hållbar högskola” under rektors ledning. Mitt viktigaste bidrag i det arbetet gäller den sociala dimensionen av frågan om hållbarhet. En central del i detta arbete är tvärvetenskapliga perspektiv där sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner om hållbarhet ses som sammanvävda. Inom ramen för detta engagemang fungerar jag också som biträdande föreståndare i Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS).

HELENA KORP

Docent, Högskolan Väst
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

EDDY NEHLS

Docent, Högskolan Väst
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jag är docent i etnologi och har sedan slutet av 1990-talet forskat om olika aspekter av kultur, med fokus på förutsättningar för förändring och dialog/samverkan. Min avhandling handlade om maskulinitet och (brist på) jämställdhet och mångfald i den svenska åkerinäringen. Nästa projekt handlade om alkohol och droger i kulturen och kulturen i alkoholen och drogerna. Ett annat projekt handlade om hållbarhet (och turism).  Som en röd tråd genom forskningen, eller ett sätt att sammanfatta den, utgör begreppet: Samtal. Under hösten 2016 publicerades en bok på nätet, open access: Samtal om samtal om kultur, vilken ingår i en serie böcker med undertiteln: Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle. En fristående del två har publicerats under våren 2017, med titeln: Studier av förändring, i rörelse. Och under hösten 2018 fullbordades serien böcker när boken Föränderliga ordningar utan centrum och hierarki, publicerades.

Forskningen och mitt huvudsakliga bidrag till arbetet i Forskningsrådet för interkulturell dialog är teoretiskt, det är där mina kompetenser framförallt kommer till sin rätt. Vid sidan av arbetet i rådet undervisar jag i organisationsvetenskap samt är en av forskningsledarna för Högskolan Västs vitala forskningsmiljö LINA, där former för arbetsintegrerat lärande (AIL) står i fokus. AIL handlar också om dialog, samtal och kunskapsproduktion i samverkan.

I skrivandet finner jag ro, och det är mitt sätt att tänka. Vid sidan av arbetet som lärare och forskare bedriver jag en dagligen uppdaterad blogg, Flyktlinjer, där jag ofta återkommer till frågor med relevans för (interkulturell) dialog. 

JOHANNES LUNNEBLAD

Professor, Göteborgs Universitet
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.