18 09 10
Samverkansmodell asylsökande och nyanlända

Ett pilotprojekt med stöd av Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd i syfte att främja asylsökandes och nyanländas integration har genomförts i Götene och Karlsborgs kommun under 2017/2018. För att synliggöra och analysera erfarenheter av samverkan med olika aktörer har VGR:s forskningsråd för interkulturell dialog i samarbete med Högskolan i Borås bedrivit följeforskning under perioden juni 2017- juni 2018.

Vgr Samverkansmodell Slutrapport     

« Back