18 09 19
Konferens: Interkulturell dialog som en väg till jämställdhet

Interkulturell dialog som en väg till jämställdhet

Tid: 23 november 2018, 9.00–16.00

Lokal: Hotell Park Aveny, Göteborg

Hur kan vi relatera principen om icke-diskriminering, genus och kulturell mångfald till varandra för att motverka diskriminering i dagen Sverige? Principen om icke-diskriminering är universell och oberoende av kulturer. Kulturell mångfald står för variationsrikedomen av kulturella uttryck och preferenser. Interkulturell dialog är ett medel för att skapa förståelse och samspel mellan människor med olika kulturella preferenser på jämlik basis. Begreppet genus ska ge oss en fördjupad förståelse gällande olikheter i kulturella värden förknippade med kvinnor och män i olika samhällen.

I många samhällen måste kvinnor vara mycket bättre än män för att få samma lön som män. Detsamma gäller utrikes födda i jämförelse med inrikes födda. Diskriminering är med andra ord intersektionell – kön, etnicitet och andra diskrimineringsgrunder kan förstärka varandra. 

Kan interkulturell dialog vara länken mellan principen om icke-diskriminering, kulturell mångfald och genus? Hur kan de tillsammans fördjupa vår förståelse för könsdiskriminering och rasism samt vidga vårt handlingsutrymme för en mer jämlik samhällsutveckling? Vad innebär allt detta i vårt vardagliga arbete inom statliga, regionala, kommunala organisationer samt inom föreningslivet och civilsamhället?

Årets konferens handlar om dessa frågor. Du kommer att ta del av föreläsningar, workshops, svenska och internationella goda exempel samt paneldebatt.

Du kan redan nu anmäla dig på: http://regionkalender.vgregion...

« Back